Yem Bitkileri Destekleme Ödemeleri

Yem Bitkileri Destekleme Ödemeleri

Yem Bitkileri Destekleme Ödemeleri

 

14 Mayıs 2013 Tarihli Yem Bitkileri Desteklemeleri Uygulama Esasları Tebliği

 

14 Mayıs 2013  SALI

 

Resmî Gazete

 

Sayı : 28647

 

TEBLİĞ

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

 

14 Mayıs 2013 Tarihli Yem BitkileriDesteklemeleriUygulama Esasları Tebliği

 

(TEBLİĞNO: 2013/18)

 

Amaç

 

MADDE 1 –(1) Bu Tebliğin amacı, Ülkemiz hayvancılığının kaliteli kaba yem ihtiyacının karşılanabilmesi ve hayvancılığımızın uluslararasırekabete uygun bir şekilde gelişmesinin sağlanabilmesi için yem bitkileri tarımıyapan çiftçilerin birim alan üzerinden desteklenmesine ilişkin usul ve esaslarıbelirlemektir.

 

Kapsam

 

MADDE 2 –(1) Bu Tebliğ, yem bitkileri destekleme çalışmalarında görev alacak kurum ve kuruluşların belirlenmesi, yem bitkileri üretimi faaliyetinde bulunan çiftçilere destekleme ödenmesi ile ödemeye ilişkin usul ve esaslarıkapsar.

 

Dayanak

 

MADDE 3 –(1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılıTarım Kanununun 19 uncu maddesi ile 11/3/2013 tarihli ve 2013/4463 sayılıBakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan 2013 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

 

MADDE 4 –(1) Bu Tebliğde geçen;

 

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

 

b) Banka: T.C. Ziraat BankasıA.Ş. Genel Müdürlüğünü,

 

c) BÜGEM: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü,

 

ç) Çiftçi: Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlıgerçek ve tüzel kişileri,

 

d) Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS): 16/4/2005 tarihli ve 25788 sayılıResmîGazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği ile oluşturulan ve çiftçilerin kimlik, arazi ve ürün bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgilerin de kayıt altına alındığıveri tabanını,

 

e) ÇKS belgesi: Düzenleme tarihi itibariyle çiftçilerin ÇKS’de yer alan bilgilerini gösterir belgeyi,

 

f) Enstitü: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlıaraştırma enstitülerini,

 

g) İcmal-1: Yem bitkileri desteklemelerine esas il/ilçe müdürlüğünce hazırlanan çiftçi detayında köy/mahalle icmalini,

 

ğ) İcmal-2: Yem bitkileri desteklemelerine esas il/ilçe müdürlüğünce hazırlanan ilçe icmalini,

 

h) İcmal-3: Yem bitkileri desteklemelerine esas il müdürlüğünce hazırlanan il icmalini,

 

ı) İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüğünü,

 

i) İlçe müdürlüğü: Bakanlık ilçe müdürlüğünü,

 

j) İl/ilçe tahkim komisyonu: Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği hükümlerine göre oluşturulan komisyonunu,

 

ifade eder.

 

Kaynak aktarımıve ödemeler

 

MADDE 5 –(1) Desteklemeler için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için ayrılan ödenekten karşılanır ve Bakanlık tarafından gerekli paranın aktarılmasınımüteakip Banka aracılığıile ödenir.

 

Uygulama

 

MADDE 6 –(1) Yem bitkileri ekilişlerinin destekleme ödemeleri aşağıdaki esaslara göre yapılır.

 

a) Destekleme ödemesinden, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlıolan ve kaliteli kaba yem üretimi amacıyla yem bitkileri ekilişi yaparak hasat eden çiftçiler yararlanır.

 

b) Destekleme ödemesine esas yem bitkileri ile ilgili esaslar aşağıda belirtilmiştir:

 

1) Kaliteli kaba yem üretimi yapmak amacıyla, çok yıllık yem bitkilerinden; yonca, korunga, yapay çayır mera ve tek yıllık yem bitkilerinden; fiğ, macar fiği, burçak, mürdümük, sorgum, sudan otu, sorgum-sudan otu melezi, hayvan pancarı, yem şalgamı, yem bezelyesi, İtalyan çimi (lolium multiflorum) ile silajlık olarak ekilişi yapılan mısır ve yukarıda sayılan tek yıllık yem bitkilerinden yapılan silajlar destekleme ödemesinden yararlandırılır.

 

2) Gerçekte sulu şartlarda yetiştirildiği halde bazıbölgelerin iklim şartlarına uygun olarak kuru şartlarda yetiştirilen yonca ve silajlık mısıra destekleme ödemesi yapılmasına, valiliklerce bölgelerinde veya illerinde bulunan üniversite ya da araştırma enstitülerinin görüşüalınarak karar verilir.

 

3) Yapay çayır mera tesisleri için il müdürlüğünce üniversite veya bölgede bulunan tarımsal araştırma enstitüsüne o ilin ekolojisine uygun hazırlattırılan yapay çayır mera karışımlarıproje dâhilinde uygulamaya konularak destekleme kapsamına alınır. Hazırlanan proje (Ek-8) il müdürlüğünce onaylanır.

 

c) Müracaat yeri, şekli ve zamanı; Yem bitkileri ekilişleri için müracaatlar 1/1/2013 tarihinde başlar ve 15/11/2013 tarihinde son bulur. Yem bitkisi desteğinden yararlanmak isteyen çiftçiler, yem bitkisini hasat etmeden önce form dilekçe (Ek-1) ile müracaat eder. Hasattan sonra yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmaz. İl müdürlükleri gerek gördüğütaktirde müracaat sürelerini yukarıda bahsedilen tarihler arasında kalmak şartıyla il tahkim komisyonu kararıalarak ilin ekolojik koşullarına göre belirler.

 

ç) İstenilen belgeler aşağıda belirtilmiştir:

 

1) Müracaat formu (Ek-1).

 

2) ÇKS Belgesi.

 

d) Destekleme şekli ve uygulama esaslarıaşağıda belirtilmiştir:

 

1) Yem bitkileri ekilişlerine hasat yılıiçin tespit edilen destekleme birim fiyatlarına göre dekar başına destekleme ödemesi yapılır.

 

2) Çok yıllık yem bitkilerinden yonca ve yapay çayır meranın destekleme süresi dört yıl, korunganın destekleme süresi ise üçyıldır.

 

3) Yonca ve korunganın destekleme ödemeleri ilk hasat edildiği yıl belirlenen destekleme birim fiyatıüzerinden destekleme süresi boyunca her yıl yapılır.

 

4) Yapay çayır mera ve tek yıllık İtalyan çimi (lolium multiflorum), ekilişlerinde vegetatif gelişme tamamlanarak hasat olgunluğuna erişilip hasat edildiğinde yada uygun otlatma olgunluğu seviyesine gelinerek otlatma yapıldığında, destekleme ödemesine hak kazanılır.

 

5) Tek yıllık yem bitkilerinde; % 50 çiçeklenme döneminde hasat edildiğinde, hayvan pancarıve yem şalgamında ise hasattan sonra destekleme ödemesine hak kazanılır.

 

6) Silajlık mısır ekilişlerinde danelerin hamur olum döneminden sararmaya başladığıdöneme kadar silaj yapmak amacıile hasat edildiğinde destekleme ödemesine hak kazanılır.

 

7) Yem bitkileri ekilişleri ve tek yıllık silaj yapımıiçin hasat sırasında il/ilçe müdürlüklerince kontrol edilerek ödemeye esas kontrol tutanağı(Ek-2) düzenlenir.

 

8) Yem bitkisi destekleme ödemesi için ekilişyapan çiftçi, ÇKS kaydının yapıldığıil/ilçe müdürlüğüne müracaat eder. Başka il/ilçe sınırlarıiçerisinde adına kayıtlıparselde ekim yapan çiftçi, ÇKS kaydının olduğu il/ilçe müdürlüğüne müracaat eder. Müracaatın yapıldığıil/ilçe müdürlüğü, ekilişin yapıldığıil/ilçe müdürlüğünden onaylıkontrol tutanağınıister ve ödemeye esas icmali hazırlar.

 

9) Çiftçilerden, yonca ve yapay çayır mera ekilişi için dört yıl, korunga ekilişi için ise üçyıl ekimin bozulmayacağına dair taahhütname (Ek-3) alınır.

 

10) Çok yıllık yem bitkisi ekilişi yapan çiftçilerin bu ekilişi yaptıklarıparselleri, ÇKS’de yonca ve yapay çayır mera ekilişleri için dört yıl, korunga ekilişi için ise üçyıl süreyle sabitlenir. İl/ilçe müdürlükleri yonca, korunga ve yapay çayır mera ekilişlerini her yıl kontrol eder, yonca ve korunga için ödeme icmalini oluşturur. Taahhüdünüihlâl edenler varsa kontrol icmali (Ek-4) düzenlenir ve bu ödemeleri geri almak için gerekli işlemler yapılır.

 

11) Desteklenecek yem bitkileri toplam ekilişalanıen az 10 dekar olur.

 

12) Bir üretim yılında aynıparsele aynıtek yıllık yem bitkisi arka arkaya ekilirse sadece birincisi desteklemelerden faydalandırılır. Ancak aynıparsele münavebe uygulanarak bir üretim yılında arka arkaya iki farklıtek yıllık yem bitkisinin ekilmesi durumunda, her iki ekilişayrıayrıdesteklemelerden faydalandırılır.

 

13) Kaliteli kaba yem üretiminin sağlanabilmesi için münavebe uygulanmasıve aynıparsele aynıçok yıllık yem bitkisinin arka arkaya ekilmemesi gerekmektedir. Ancak aynıparsele münavebe uygulanarak farklıçok yıllık yem bitkisinin ekilmesi durumunda, desteklemelerden faydalandırılır.

 

14) Aynıyıl içerisinde aynıparsele tek yıllık yem bitkisi ekilip, hasattan sonra çok yıllık yem bitkisi ekildiği takdirde, her iki ekilişde destekleme ödemelerinden faydalandırılır.

 

15) Tek ve çok yıllık baklagil yem bitkileri ile buğdaygil yem bitkileri karışımlarından yapılan ekilişlerde ilin ekolojisine uygun karışım oranlarıil müdürlüklerince bölge üniversite ya da araştırma enstitülerinin görüşüalınarak tahkim komisyonu kararıile belirlenir.

 

e) Destekleme ödemesine esas çalışmalar aşağıda belirtilmiştir:

 

1) 1 Ocak-15 Kasım 2013 tarihleri arasında müracaat eden çiftçilerin hasat kontrolleri ve veri girişleri 30 Kasım mesai bitimine kadar tamamlanır ve İcmal-1’ler (Ek-5) 30 Kasım tarihinde hazırlanır.

 

2) İlçe müdürlüğünce hazırlanan İcmal-1 ilçe merkezinde ve köy/mahalle muhtarlığının İcmal-1’i kendi köy/mahalle muhtarlığında beşişgünüsüreyle tutanaklıolarak askıya çıkarılır. Tutanak muhtar ve azalar tarafından güncel tarihle imzalanır.

 

f) İtiraz etme ve itirazların değerlendirilmesi; Askısüresince yapılmışitirazlar beşişgünüiçerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılır. Herhangi bir itiraz olmazsa kamu aleyhine olan hâller hariç, icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz.

 

g) İcmallerin gönderilmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır:

 

1) İlçe müdürlüklerince ÇKS’den alınan İcmal-2’ler (Ek-6) düzenlenip onaylanır ve en kısa sürede il müdürlüğüne gönderilir. Bu işlemler merkez ilçelerde il müdürlükleri tarafından yapılır.

 

2) ÇKS’den alınan İcmal-3’ler (Ek-7) il müdürlükleri tarafından kontrol edilip onaylanarak en geç31 Aralık tarihinde Bakanlıkta olacak şekilde gönderilir.

 

Yetki, denetim ve sorunların çözümü

 

MADDE 7 –(1) Bu Tebliğde yer almayan teknik konularda Bakanlık genelgeleri ve talimatlarıuygulanır. Destekleme ödemeleriyle ilgili ortaya çıkabilecek sorunlar il/ilçe müdürlüklerince çözümlenir. Çözüme kavuşturulamayan konularda il/ilçe tahkim komisyonlarıyetkilidir. İl/ilçe tahkim komisyonlarıtarafından çözümlenemeyen konular BÜGEM’e bildirilir.

 

(2) Destekleme ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri Bakanlık alır.

 

Desteklemeden yararlanamayacaklar

 

MADDE 8 –(1) Yem bitkileri desteklemelerinden;

 

a) 6 ncımaddede belirtilen hükümlere uymayanlar,

 

b) ÇKS’de kayıtlıolduğu yer dışında başka yerde destek alımına müracaat edenler,

 

c) Gerçeğe aykırıbeyanda bulunan ve/veya belge ibraz edenler,

 

ç) Kapama meyve bahçeleri ve ağaçlandırma yapılmışalanlarda ara tarım olarak yem bitkisi yetiştirenler,

 

d) Yem bitkisi ekilişlerini daneye bırakanlar,

 

e) 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılıMera Kanunu hükümlerine tabi alanlarda ekilişyapanlar,

 

f) Özel mülkiyet statüsünde olup da tapu kayıtlarında doğal vasfıçayır, mera ve otlakiye olan parseller üzerinde ekilişyapanlar,

 

g) İlin ekolojik şartlarına, ekim tekniklerine ve normlarına uygun yem bitkisi ekilişleri yapmayanlar,

 

ğ) 5488 sayılıTarım Kanunu ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariçhaksız yere yararlandığıtespit edilenler,

 

h) Tespit çalışmalarına yardımcıolmayan veya çalışmalarıengelleyenler,

 

ı) Yem bitkisi ekilişlerini sigorta yaptırarak herhangi bir nedenden dolayızarar gören ürünleri için sigorta ödemesi alanlar, ödeme aldıklarıalan oranında,

 

yararlanamazlar.

 

Haksız ödemelerin geri alınmasıve hak mahrumiyeti

 

MADDE 9 –(1) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetlerinden yararlanılır.

 

(2) Bu Tebliğde belirtilen yetkili merciler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıklarıbelgelerden sorumludur. Bu yükümlülüğüyerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışıbelge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler yapılır.

 

(3) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılıAmme Alacaklarının Tahsil UsulüHakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammıoranlarıdikkate alınarak hesaplanan kanunîfaizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

 

(4) Bu Tebliğile belirlenen destekleme ödemelerinden, idarîhata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığıtespit edilen çiftçiler, beşyıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

 

Sorumluluk

 

MADDE 10 –(1) Tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan, bilgi ve belge sahibi ile onaylayan kişi ve kuruluşlar doğrudan sorumludur. Destekleme ödemesi yapılan belgeler istendiğinde ibraz edilmek üzere ilgili birimlerin arşivlerinde beşyıl süre ile saklanır.

 

Yürürlük

 

MADDE 11 –(1) Bu Tebliğ1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımıtarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 12 –(1) Bu Tebliğhükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanıyürütür.

 

 

 

Tebliğin ekleri için tıklayınız

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paylaşım

 

 

0 Yorum

 

 

Diğer İlgili Başlıklar

 

 

14 Haziran 2013 Tarihli Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ 18-06-2013 tarihinde eklendi

 

08 Haziran 2013 Tarihli Ulusal Kırmızı Et Konseyi Kuruluş, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik 10-06-2013 tarihinde eklendi

 

02 Haziran 2013 Tarihli Bitkisel Üretimde Biyolojik Ve/Veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği 03-06-2013 tarihinde eklendi

 

01 Haziran 2013 Tarihli Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Bireysel Sulama Makine Ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 03-06-2013 tarihinde eklendi

 

Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği 30-05-2013 tarihinde eklendi

 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: 29 Mayıs 2013 Tarihli Balıkçı Gemisini Avcılıktan Çıkaranlara Yapılacak Destekleme Tebliği 30-05-2013 tarihinde eklendi

 

25 Mayıs 2013 Tarihli Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği 27-05-2013 tarihinde eklendi

 

25 Mayıs 2013 Tarihli İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ 27-05-2013 tarihinde eklendi

 

24 Mayıs 2013 Tarihli Organik Tarımın Esasları Ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24-05-2013 tarihinde eklendi

 

18 Mayıs 2013 Tarihli Yurt İçi Sertifikalı Fidan/Çilek Fidesi ve Standart Fidan Kullanımı Desteklemesi Hakkında Tebliğ 23-05-2013 tarihinde eklendi

 

18 Mayıs 2013 Tarihli Expo 2016 Antalya Ajansı İnsan Kaynakları Yönetmeliği 20-05-2013 tarihinde eklendi

 

15 Mayıs 2013 Tarihli Patates Siğili Görülen Alanlarda Ve Güvenlik Kuşağında Uygulanacak Desteğe İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği 15-05-2013 tarihinde eklendi

 

14 Mayıs 2013 Tarihli Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ 14-05-2013 tarihinde eklendi

 

14 Mayıs 2013 Tarihli Yem Bitkileri Desteklemeleri Uygulama Esasları Tebliği 14-05-2013 tarihinde eklendi

 

14 Mayıs 2013 Tarihli Araştırma ve Geliştirme Destek Programı Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Tebliğ 14-05-2013 tarihinde eklendi

 

14 Mayıs 2013 Tarihli Yurt İçinde Canlı Hayvan Ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14-05-2013 tarihinde eklendi

 

13 Mayıs 2013 Tarihli Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanımı Desteklemesi Hakkında Tebliğ 13-05-2013 tarihinde eklendi

 

Yurt İçi Sertifikalı 10 Mayıs 2013 Tarihli Tohum Üretiminin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 13-05-2013 tarihinde eklendi

 

08 Mayıs 2013 Tarihli Expo 2016 Antalya Ajansının Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik 08-05-2013 tarihinde eklendi

 

02 Mayıs 2013 Tarihli Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi Ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmelik 02-05-2013 tarihinde eklendi

Etiketler:Yem bitkisi destekleme ödemeleri,yem bitkisi desteği,yem bitkileri desteği 2013,yem bitkileri desteklemeleri


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis