Yem Bitkilerinin Sınıflandırılması

1. Botanik yönden sınıflandırma

a) Buğdaygiller (Poaceae=Gramineae) Yem Bitkileri

* Agropyron Cristatum - Otlak Ayrığı
* Agropyron İntermedium - Mavi ayrık
* Agropyron Elongatum - Yüksek Otlak Ayrığı
* Bromus İnermis - Kılçıksız Brom
* Dactylis Glomerata - Domuz ayrığı
* Phleum Pratense - Çayır Kelp Kuyruğu
* Lolium Perenne - Çok Yıllık Çim
* Lolium Italicum - İtalyan Çimi
* Festuca Ovina - Koyun Yumağı
* Festuca Rubra - Kırmızı Yumak
* Festuca Arundinacea - Kamışsı Yumak

b) Baklagiller (Fabaceae = Leguminosae) Yem Bitkileri

* Medicago Sativa - Yonca
* Onobrychis Sativa - Korunga
* Vicia Sativa - Fiğ
* Vicia Ervilia - Burçak
* Vicia Pannonica - Macar Fiği
* Vicia Narbonensis - Koca Fiğ
* Pisum Arvense - Yem Bezelyesi
* Lotus Corniculatus - Sari Çiçekli Gazal Boynuzu
* Trifolium Repens - Ak Üçgül
* Trifolium Pratense - Çayır Üçgülü
* Trifolium Hybridum - Melez Üçgül
* Trifolium İncarnatum - Kırmızı Üçgül

c) Diğer Familyalar

* Ispanakgiller (Chenopodiaceae) - Hayvan Pancarı
(Beta Vulgaris Var. Rapa)
* Şemsiye Çiçekliler (Umbelliferae) - Hayvan Havucu
(Daucus Carota Ssp. Sativa)
* Bileşikgiller (Compositae) - Yer Elması (Helianthus Tuberosus)
* Kabakgiller (Cucurbitaceae) - Hayvan Kabağı
(C bi i lli i ) Cucurbita Pepo Convar Citrullinina)
* Gülgiller (Rosaceae) - Küçük Çayır Düğmesi (Sanguisorba Minor)
* Haçlı çiçekliler (Cruciferae) - Yem Şalgamı (Brassica Rapa Rapa)

2. Yetiştirme istekleri yönünden sınıflandırma

a) Serin Mevsim Yem Bitkileri:

Yonca - Medicago Sativa
Korunga- Onobrychis Sativa
Fiğ-Vicia Sativa
Tüylü fiğ - Vicia Villosa
Burçak - Vicia Ervilia
Yem bezelyesi - Pisum Arvense
Çayır üçgülü - Trifolium Pratense
Aküçgül - Trifolium Repens
Kırmızı üçgül - Trifolium İncarnatum
Mürdümük Mürdümük - Lathyrus Sativus
Otlak ayrığı - Agropyron Cristatum
Mavi ayrık- A. İntermedium
Yüksek otlak ayrığı - A. Elongatum
Kılçıksız brom - Bromus İnermis
Domuz ayrığı - Dactylis Glomerata
Yabani otlak arpası - Elymus Junceus
Çayır kelp kuyruğu - Phleum Pratense
Çayır salkımotu - Poa Pratensis
Çayır tilkikuyruğu - Alopecurus Pratensis

b) Sıcak Mevsim Yem Bitkileri:

Yem Börülcesi - Vigna Sinansis
Cindarı - Setaria Italica
Acı Bakla - Lupinus Albus
Sorgum - Sudan otu - Sorghum Sudanense
Koca Darı - Sorghum Vulgare
Sarı Sakal otu - Andropogon İshaemum
Köpek Dişi - Cynodon Dactylon
Darı Türleri - Panicum sp.

3. Ömürleri Yönünden Sınıflandırma

a) Tek Yıllık Yem Bitkileri:

Fiğ - Vicia Sativa
Tüylü Fiğ - Vicia Villosa
Macar Fiği - Vicia Pannonica
Koca Fiğ - Vicia Narbonensis
Burçak - Vicia Ervilia
Yem Bezelyesi - Pisum Arvense
Kırmızı Üçgül - Trifolium İncarnatum
İskenderiye Üçgülü -Trifolium Alexandrinum
Sudan otu - Sorghum sudanense
Kocadarı - Sorghum Vulgare

b) Çok Yılık Yem Bitkileri:

Yonca - Medicago Sativa
Korunga - Onobrychis Sativa
Çayır Üçgülü - Trifolium Pratense
Ak Üçgül - Trifolium Repens
Sarı Çiçekli Gazal Boynuzu - Lotus Corniculatus
Ayrık türleri - Agropyron sp.
Kılçıksız Brom - Bromus İnermis
Domuz Ayrığı - Dactylis Glomerata
Yabani Otlak Ayrığı - Elymus Junceus
Çayır kelp kuyruğu - Phleym Pratense
Çayır salkım otu - Poa Pratensis
Çayır Tilki Kuyruğu - Alopecurus Pratensis
Yumrulu Kanyaş - Phalaris Tuberosa
Kamışsı Yumak - Festuca Arundinacea
Koyun Yumağı - Festuca Ovina

c) İki Yıllık Yem Bitkileri

Aktaş yoncası - Melilotus alba
Sarıtaş yoncası - Melilotus officinalis
İtalyan çimi - Lolium italicum
Hayvan Pancarı - Beta vulgaris var. rapa

4. Kullanım amaçlarına göre sınıflandırma

a) Yeşil yem bitkileri

- Mısır (Zea mays )
- Sudan otu (Sorghum sudanense )

b) Kuru ot Yem Bitkileri

- Yüksek çayıryulafı (Avena elatior )
- Çayır tilkikuyruğu (Alopecurus pratensis)
- Çayır kelpkuyruğu (Phleum pratense )

c) Tane yemi bitkileri

- Mısır (Zea mays )

d) Yeşil gübre yem bitkileri

- Koca fiğ r11; Vicia narbonensis
- Sudan otu r11; (Sorghum sudanense )

e) Silaj Yem Bitkileri

- Mısır ( Zea mays )
- Sorgum türleri (Sorghum sp.)

f) Yumru yem bitkileri

-Hayvan pancarı

- Yem şalgamı

Tane yemi bitkileri
• Yem bezelyesi-Pisum arvense
• Fiğ-Vicia sativa
• Koca fiğ-Vicia narbonensis
• Burçak-Vicia erviliaYeşil gübre bitkileri
• Aktaş yoncası-Melilotus alba
• Sarıtaş yoncası-Melilotus officinalis
• Ak acıbakla-Lupinus albus
• Fiğ-Vicia sativa
• Koca fiğ –Vicia narbonensis
• Yem bezelyesi-Pisum arvense
• Kırmızı üçgül-Trifolium incarnatum
• Sudan otu – Sorghum sudanenseSilaj yem bitkileri
• Mısır – (Zea mays )
• Sorgum türleri – (Sorghum sp.)SudanotuYumru yem bitkileri
• Hayvan Pancarı- Beta vulgaris var. rapa
• Hayvan havucu- Daucus carota ssp. sativa
• Yer elması- Helianthus tuberosus
• Yem kabağı- Cucurbita pepo convar. citrullininaHabituslarına(Dış Görünümlerine)
göre yem bitkilerinin sınıflandırılması
a) Yumaklı
b) Çimli
- Sülüklü
- Köksaplı
Habituslarına(Dış Görünümlerine) göre
Yem Bitkilerinin Sınıflandırılması

Diğer Yönlerden Sınıflandırma
a) Tuza dayanımları yönünden
sınıflandırma
b) Kurağa dayanımları yönünden
sınıflandırma
c) Yeşil alan bitkisi yönünden
sınıflandırmaDiğer yönlerden sınıflandırma
1. TUZA DAYANIMLAR YÖNÜNDEN SINIFLANDIRMA
Yem bitkilerinin tuza dayanımları farklılık göstermektedir.
a) Tuza Fazla Dayanan Yem Bitkileri (12-6 milimhos)
ü Köpek dişi – Cynodon dactylon
ü Yüksek otlak ayrığı – Agropyron elongatum
ü Kamışsı yumak – Festuca arundinacea
ü Arpa – Hordeum vulgare
ü Sarı çiçekli gazalboynuzu – Lotus corniculatus
b) Tuza Orta Derecede Dayanan Yem Bitkileri (6-3 milimhos)
Ø Çokyıllık çim (İngiliz çimi) – Lolium perenne
Ø Çilek üçgülü – Trifolium fragiferum
Ø Yonca – Medicago sativa
Ø Kılçıksız brom – Bromus inermis
c) Tuza Dayanımlı Olmayan Yem Bitkileri (3-2 milimhos)
Ø Ak üçgül – Trifolium repens
Ø Çayır üçgülü – Trifolium pratense
Ø Çayır tilkikuyruğu – Alopecurus pratensis

Diğer yönlerden sınıflandırma
II. KURAĞA DAYANIMLAR YÖNÜNDEN SINIFLANDIRMA
a) Kurağa Fazla Dayanan Yem Bitkileri
v Otlak ayrığı – Agropyron cristatum
v Koyun yumağı – Festuca ovina
v Korunga – Onobrychis sativa
v Yonca – Medicago sativa
b) Kurağa Orta Derecede Dayanan Yem Bitkileri
v Domuz ayrığı – Dactylis glomerata
v Kılçıksız Brom – Bromus inermis
v Sarı taşyoncası – Melilotus officinalis
v Tüylü fiğ – Vicia villosa
c) Kurağa Dayanıklı Olmayan Yem Bitkileri
v Çayır kelpkuyruğu – Phleum pratense
v Çayır salkımotu – Poa pratensis
v Sarıçiçekli gazalboynuzu – Lotus corniculatus

Diğer yönlerden sınıflandırma
III.YEŞİL ALAN BİTKİSİ YÖNÜNDEN SINIFLANDIRMA
a) Süs Bitkisi Olarak Kullanılan Yem Bitkileri
ü Sepetçi kamışı – Arundo donax
ü Koca zembilotu – Briza maxima
ü Bazı kısa boylu bambu çeşitleri
b) Yeşil Alan Yem Bitkileri
ü Ak tavusotu – Agrostis alba
ü Kırmızı yumak – Festuca rubra
ü Koyun yumağı – Festuca ovina
ü Çayır salkımotu – Poa pratensis
ü Adi salkımotu – Poa trivialis
ü Çokyıllık çim – Lolium perenne
ü Köpek dişi – Cynodon dactylon
ü Ak üçgül – Trifolium repens

 

Yem Bitkilerinin Önemi
1) Yem Bitkilerinin Hayvan Beslemedeki
Önemi
2) Yem Bitkilerinin Toprak Korumadaki Önemi
3) Yem Bitkilerinin Toprak Verimliliğine Etkisi
4) Yem Bitkilerinin Ekim Nöbetindeki Yeri ve
Önemi
5) Yem Bitkilerinin Yeşil Gübre Olarak
Kullanımı Yönünden ÖnemiYEM BİTKİLERİ TARIMININ
ŞEKİLLERİ
1- Ana Kültür Bitkisi Olarak Yetiştirme
2- Ara Ziraati Olarak Yetiştirme
a) Alt Ekim
b) Anıza Ekim
c) Sonbahar EkimiYEM BİTKİLERİ YETİŞTİRME
TEKNİĞİ
TOHUMLUK : Sertifikalı Tohumluk
kullanılmalıdır. Tohumlar temiz olmalı,
çimlenme gücü yüksek olmalıdır.
Özellikle baklagil yem bitkilerinin
tohumluğunda sert tohum oranının
düşük olmasına veya en iyisi hiç
olmamasına dikkat edilmelidir.Küçük Tohumlu Yem Bitkilerinin Ekilebileceği
En İyi Tohum Yatağının Özellikleri :
1. Toprak iyice ufalanmış olmalıdır,
2. Ufalanan toprak bastırılmalıdır,
3. Tohum yatağı besleyici olmalıdır,
4. Tohum yatağı yabancı otlardan arınmış
olmalıdır,
5. Tohum yatağı erozyondan korunmuş
olmalıdır.Yem Bitkilerinin Hasat Zamanı
• Baklagil yem bitkilerinin ot için hasat
zamanı çiçeklenme devresidir,
• Buğdaygil yem bitkilerinin ot için biçim
zamanı başaklanmayla çiçeklenme
arasındaki devrededir,
• Baklagil yem bitkilerinin tohum hasat
zamanı en alttaki baklaların sararıp
esmerleştiği dönemdir,
• Buğdaygil yem bitkilerinin tohum hasat
zamanı tohumlarının % 10’unun tamamen
olgunlaştığı dönemdir.

Buğdaygil yem bitkilerinin
genel özellikleri
• 620 kadar cins ve 10 bin kadar türü içine
alır.
• Tarımsal karakterleri yönünden büyük
değişim gösterir.
• Bu bitkiler arasında soğuğa ve kurağa çok
dayanıklı, elverişsiz koşullar altında
gelişebilenleri vardır.AYRIK TÜRLERİ
(Agropyron sp.)Ayrık Türleri Genel Özellikleri
Dünyada yaklaşık 150 kadar ayrık
türü bulunmasına karşılık, bunlardan
bazıları tarımsal yönden önemlidir.
Yurdumuz için önemli olanları
şunlardır.
– Otlak ayrığı (Agropyron cristatum)
– Kır ayrığı (Agropyron desertorum)
– Mavi ayrık (Agropyron intermedium)
– Yüksek otlak ayrığı (Agropyron elongatum)

 

Etiketler:Yem bitkileri sınıflandırılması,buğdaygil yem bitkileri,baklagil yem bitkileri

Online Alışveriş Hemen Ara